Book now
Check-in
Check-out
Adults
Promo Code
Bedrooms
Bathrooms

Adatkezelési Szabályzatunk 


Family Holidays Hungary 2010 Kft. (1065 Budapest, Hajós utca 13-15., cégjegyzékszám: 01-09-273955, adószám: 22757511-2-42, továbbiakban: Adatkezelő), mint az apartmentsbudapest.info, zoldkapuvendeghaz.info, tamaskphotography.com, phototoursbudapest.com, budapestpropertymanagement.com, cafebrunchbudapest.com, www.brunchbistrobudapest.com és www.guesthousehungary.com weboldalak (továbbiakban Weboldalak) üzemeltető cége, aláveti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 

A tájékoztató módosításai a fenti Weboldalakon történő közzététellel lépnek hatályba.


1. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Név: Family Holidays Hungary 2010 Kft
Székhely: 1065 Budapest, Hajós utca 13-15
Email cím: info@apartmentsbudapest.info
Telefon: +36-70/395-9880

2. Közös Adatkezelők megnevezése, elérhetősége

 • Név:  Family Holidays Hungary 2010 Kft
  Székhely: 1065 Budapest, Hajós utca 13-15
  Adószám: 22757511-2-42
  Telefon: +36-70/395-9880

 

 • Név:  Adatcomp Adatfeldolgozó és Ügyviteli Szolgáltató Kft
  Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 38
  Adószám: 10464045-2-12
  Email cím: 
  adatcomp@nogradker.hu
  Telefon: +36-32/417-166


·     Név: LoungeUp, Société par Actions Simplifiée (SAS)
Székhely62 rue Doudeauville 75018 PARIS – FRANCE
Cégjegyzékszám: 
537 538 035 Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
Képviselő: 
Mathieu POLLET
Email cím: 
mathieu@loungeup.com

 • Online vásárlás esetén
  Online fizetés esetén a vásárlókat a PayPal felültére irányítja az apartmentsbudapest.info weboldal.

  Név: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
  Székhely: R.C.S. Luxembourg B 118 349


3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek


A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettekazonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).


4. 
Webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

a, A regisztráció során az Érintettnek szükségszerűen meg kell adni az alábbi adatokat:

 • Foglalási számukat: amit a szálláshely foglalása után kaptak. Ha ezt kitöltik, akkor a rendszer automatikusan kitölti a többi adatot és ebből tudjuk a számlázási nevet és címet is.

b., A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: nincs ilyen adat

c., A Webáruház internetes oldalán tett látogatások során az Adatkezelő egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a látogató számítógépére, amely(ek) révén a használt böngésző programja egyedileg azonosítható lesz. 


5. Az érintettek köre

Weboldalakon valamennyi olyan személy érintett, aki személyes adatokat ad meg a vásárlás, illetve foglalás során.


6. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

a., Az adatkezelésre a Weboldalakon található internetes tartalmak Érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldalak használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldalak használatával, a foglalással, vásárlással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az EU szabályozás itt olvasható.

b., Az adatkezelés célja a Weboldalakonelérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Adatkezelő az adatokat csak a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
c., Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintettek jogainak védelme.
d., Adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendelés teljesítésétől eltérő célokra nem használja fel. Az adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára kizárólag csak előzetes hozzájárulás esetén adja ki (ha csak törvény nem rendelkezik kötelező erővel).


7. Az adatkezelés időtartama

a., Foglalás illetve vásárlás során szükségszerűen megadott személyes adatok kezelése a foglalással, vásárlással kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
b., Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat), valamint a 
Weboldalakon történő regisztráció során adott hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.


8. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

a., Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére Érintett hozzájárulása nélkül nem adják át.
b., Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében szolgáltató Adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető,, könyvelő, szerviz) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


9. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

a., Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a 9/c. pontban megadott elérhetőségek útján.
b., Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül díjmentesen, elektronikus formában adja meg a kért tájékoztatást.
c., Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Family Holidays Hungary 2010 Kft, 1065 Budapest, Hajós utca 13-15
E-mail: 
info@apartmentsbudapest.info

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a 9/c. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

d., Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatokat az Adatkezelő az Érintettkérése alapján legkésőbb 3 munkanapon belül módosítja vagy törli, kivétel, ha ezzel kapcsolatban törvény rendelkezik kötelező erővel.
e., Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.


10. E-mail címek felhasználása

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
a., Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a foglalások teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
b., A foglalás, vásárlás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

11. Egyéb rendelkezések

a., Adatkezelő rendszere Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
b., Minden olyan esetben, ha a kezelt adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy tiltakozzon az adatfelhasználással kapcsolatban.
c., Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
d., Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintett értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Érintett a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat.

Book now
Check-in
Check-out
Adults
Promo Code
Bedrooms
Bathrooms

Apartments Budapest - Luxury Holiday Rentals

Are you thinking of visiting Budapest for business or pleasure? Are you looking for a luxury holiday home, a modern accommodation, a vacation rental or an apartment in the city centre near public transports, sights, restaurants, museums and spas?

Apartments Budapest - Luxury Holiday Rentals

Our serviced apartments, short term holiday lettings in the heart of Budapest offer you just that. We have a number of luxury apartments in Budapest for short term holiday, vacation rental ranging from 1 bedroom flats to 3 bedroom grand apartments. See all our apartments by clicking the link below.

See all our apartments

http://www.apartmentsbudapest.info - Copyright APARTMENTS BUDAPEST © 2015